"SAME BUT DIFFERENT"

The 2016 Senior Thesis Exhibition

Maya Charade Kirkeby
Mia Elodia Maestas
Selena Leigh Perez
Justin Patrick Rebboah
Amy Reynoso
April 12 - 29, 2016

Opening Reception

Thursday, April 14, 4:30-7 pm